نهال گلابی از جمله نهال هایی است که تقریبا در سراسر کشور کاشت می شود.

سه رقم گلابی بیشتر مورد پسند باغداران می باشد. این ارقام عبارتند از:

گلابی بیروتی

گلابی بیروتی

گلابی درگزی

گلابی شاه میوه