میروبالان سی 29 Prunes cerasifera

  • پایه رویشی درختان آلو و زردآلو
  • مقاوم به خاک های سنگین با زهکشی ضعیف
  • مقاوم به مسمومیت بر و آهک بالای خاک
  • مقاوم به پوسیدگی طوقه
  • مقاوم به نماتد گره ریشه و آگروباکتریوم
  • عدم ایجاد پاجوش

شماره تماس:

09399994642