ohfاو اچ اف ۶۹ (Old Home × Farmingdale Series)

  • پایه رویشی گلابی
  • متحمل بالا به آهک و خاک‌های سنگین
  • متحمل به سرما
  • مناسب برای واکاری
  • سیستم ریشه ای عمیق
  • مقاوم نسبت به آتشک
  • مقاوم به فیتوفترا و نماتد
  • پایه پر محصول و پر رشد

    پایه رویشی گلابی

پایه کشت بافتی OHF به مدیریت دقیق آبیاری و کوددهی در نهالستان نیاز دارد تا رشد گیاه تسهیل شود. به طور ایده‌آل پایه‌ها باید قبل از خرداد در نهالستان کشت شوند تا به سایز مناسب برای پیوند در تابستان برسند. این پایه پاجوش نمی‌دهد.

ارقام پیوند شده روی این پایه، سیستم ریشه عمیق ایجاد می‌کنند که نیاز به قیم نیز ندارند. سازگاری مناسب با انواع ارقام گلابی دارد. 30 تا 35% کوتاهتر از پایه‌های بذری است. مناسب ارقام با رشد متوسط و پایین مثل ویلیام، اتروسکا و ارقام گلابی آسیایی است. پایه مناسب برای خاک‌های خشک و قلیایی و باغ‌هایی با تراکم متوسط و پایین حدود 2000 تا 2500 درخت در هکتار می‌باشد.

شماره تماس جهت سفارش:

09399994642

ثبت سفارش